Trelit yn ’e Trynwâlden

Dit boek bestelle?

novelle

Yn dizze dramatyske novelle komme minsken op in kearpunt harsels en inoar tsjin. De wederwarichheden spylje har op ien en deselde dei ôf. Tûk en mei humor sketst; yn koart bestek, de skriuwer eigen.

Trelit yn ’e Trynwâlden
Trelit yn 'e Trynwâlden, Libbe Leistra
Jier: 2002
112 siden
ISBN: 90-73554-77-2
€ 15,00
Oare boeken fan dizze auteur