Trelit yn ’e Trynwâlden

€ 15,00

novelle

Yn dizze dramatyske novelle komme minsken op in kearpunt harsels en inoar tsjin. De wederwarichheden spylje har op ien en deselde dei ôf. Tûk en mei humor sketst; yn koart bestek, de skriuwer eigen.