Strange shores/Frjemde kusten

dichtbondel
neist de Fryske tekst in Ingelske oersetting fan James Brockway
mei in ynlieding fan Teake Oppewal
twatalich, parallel Frysk/Ingelsk
+ cd mei de Fryske foardrachten troch Hettinga (ek los te bestellen)