Strange shores/Frjemde kusten

Dit boek bestelle?

dichtbondel
neist de Fryske tekst in Ingelske oersetting fan James Brockway
mei in ynlieding fan Teake Oppewal
twatalich, parallel Frysk/Ingelsk
+ cd mei de Fryske foardrachten troch Hettinga (ek los te bestellen)

Strange shores/Frjemde kusten
Tsjêbbe Hettinga, Strange Shores / Frjemde Kusten, translated by James Brockway
Jier: 1999
52 siden
ISBN: 90-73554-37-3
Oare boeken fan dizze auteur