Spjeldepripkes

’As in wurd my meinimt, bin ik net mear te hâlden’,
seit Gys Miedema, aforist te Ljouwert.

Hjir hat er 111 aforismen byinoar stutsen.
Pittige spjeldepripkes.
Dy prippe lekker troch, mar sear dogge se net.
Stek se yn . bûse.
En lit jo kidelje as jo der even sin oan hawwe.