Samle wurk-Diel I

Dit boek bestelle?

 

Jan Wybenga (Warten 1917 – Grins 1994) wurdt beskôge as de belangrykste moderne dichter yn de Fryske literatuer.

Hy krijt twa kear de Gysbert Japicxpriis – de heechste literêre ûnderskieding – in unikum.

Dit Samle wurk bestiet út twa dielen.
Diel I omfiemet it poëtys oeuvre fan Wybenga – oer de trijehûndert fersen út syn acht dichtbondels, sa’n 225 net earder bondele gedichten, krapoan fjirtich oersettingen en koarte teksten.
Mei in skôging fan Abe de Vries en bydragen fan Teake Oppewal, Albertina Soepboer, Jabik Veenbaas en Piter Yedema.
Op in tafoege cd stean tweintich fersen dy’t de dichter sels oait foardroegen hat.

Diel II befettet in bondel mei autobiografys skildere ferhalen en dêrneist oare proazastikken yn in kollaazje oer libben en wurk. Keunsthistoarikus Huub Mous skôget yn dit diel boppedat Wybenga syn byldzjende keunst. Ut de katalogus fan sa’n 260 akwarellen, gouaches, monoprinten en tekeningen, binne hast 200 reproduksjes yn kleur opnommen.

Scanned at 18-12-2012 20-001

Ympresje boekpresintaasje 

Fotoreportaazje

Gelegenheidstoaniel

Utstalling Wybenga en Warten, o/m maart. 2013

Fotoreportaazje Útstalling Wybenga en Warten

Foarbyldsiden út it Samle wurk

 

Ut de media:

Wykblêd Actief, Burgum, 28 novimber 2012

Samle wurk-Diel I
Samle Wurk Diel I poëzy, Jan Wybenga
Jier: 2012
880 siden
ISBN: 978-90-8566-026-2
€ 125,- Samle wurk-Diel I en II
Oare boeken fan dizze auteur
Samle Wurk Diel II proaza en de byldzjende keunst, Jan Wybenga

Samle wurk-Diel II

Foarbyldsiden út it Samle wurk   Jan Wybenga (Warten 1917 – Grins 1994) wurdt beskôge as de belangrykste moderne dichter yn de Fryske literatuer. Hy krijt twa kear

Lês fierder »