Pitertuerlikens

Dit boek bestelle?

pitertuerlikens-wilkens-piter

Omslachtekst

Healwei de jierren njoggentich waard Piter Wilkens troch Anton van der Wal en Pieter Banga frege om kollumkes te meitsjen en foar te lêzen yn harren programma by lokale omrop De Boarnsterstim fan Grou. Letter folgen, mar dan sa út en troch, De Eenhoorn (Menaam) en Omrop Fryslân. Guon fan dy koarte ferhaaltsjes kamen ek yn it fanklubblêd fan De freonen fan Piter Wilkens. Dit boekje is in seleksje fan dy stikjes.

Om argewaasje foar te kommen hat de skriuwer yn de measte stikjes bewust foar fiktive nammen keazen. Mochten jo josels of bepaalde persoanen dêr dochs yn weromkenne, dan sille jo wol gelyk ha.

Resinsjes (fragminten)

/…/ De measte kollums binne licht fan toan, hearlik om ûnder de parrebeam te lêzen, of om mei te nimmen nei it strân. Perfoarst gjin drege kost. Ik tink dat der wol ferlet is fan dit sjenre yn de Fryske literatuer. Opfallend is dat Piter Wilkens yn syn ferhalen net benaud is om himsels in spegel foar te hâlden. It is faak in toan fan doch mar gewoan, dan dochst al gek genôch.
Dizze skriuwer en lietsjesjonger moat neat fan heldendom hawwe. Yn it ferhaal ‘Hoe word ik een succesvol Fries troubadoer?’ jout de Marsumer in fyftjintal tips. Ien fan dy tips is dizze, oer ‘omgaan met roem’: ”Als u eenmaal bekend bent wordt u overal voor gevraagd. Zeg nooit nee. Leen u voor commercials en spelletjes. Geef altijd domme antwoorden. Heb vooral geen eigen mening. Anders komt u al gauw betweterig en eigenwijs over. Probeer zoveel mogelijk ‘gewoon’ te blijven.”

Sneeker Nieuwsblad, 26 juny 2006, Henk van der Veer


Verzameling van 41 column-achtige impressies van de bekende troubadour en liedjesschrijver die sinds 1995 van zijn optredens in Friesland en Europa zijn broodwinning heeft gemaakt. De ondrwerpen varieren van persiflages op een Friese lokale omroep (reportage-achtige verhalen met veel opzettelijk knullig taalgebruik), humoristiche contacten met publiek of opdrachtgevers tijdens de optredens van alter ego Freark Bakker, tot geschiedkundige, futuristische of geanealogische verhaaltjes.
Regelmatig is er meer sprake van geschiedenislessen en opsommingen van stambomen over eigen afkomst dan dat je van een verhaal met een goede opbouw en plot kunt spreken. Toch heeft de schrijver een scherpe humoristische stijl en zijn zijn dialogen levensecht. Hij maakt veelvuldig gebruik van fonetisch schrift als het om stadsFries of ander dialecten gaat.
Frisse paperback /…/

Nederlandse Bibliotheek Dienst/Biblion, 9 juny 2006, M. Claus-de Jong


Der steane hele leuke stikjes yn /…/ hjir en dêr dateard, mar ik ha der wol om lake /…/
Omrop Fryslân Radio, Klaas Jansma, 13 maart 2006

Pitertuerlikens
Jier: 2006
176 siden
ISBN: 90-8566-011-4
€ 7,50
Oare boeken fan dizze auteur