Omwrotters

Dit boek bestelle?

‘Der omhinne draaie, jout mear sicht op ‘e saak.’,
seit Gys Miedema, aforist te Ljouwert.

Hjir hat er foar de twadde kear 111 aforismen byinoar wrotten.
Dizze omwrotters wolle jo net út it stee wrotte, mar al justjes yn jo boppekeamer omwuolje.
Stek se yn ‘e bûse en lit se yn jo holle omwine as jo de sinnen ris even fersette sille.

De earste 111 aforismen fan Gys Miedema, byinoar stutsen yn it bondeltsje Spjeldepripkes, belibbe de tredde printinge.

Omwrotters
Omwrotters, 111 aforismen, Gys Miedema
Jier: 1995
56 siden
ISBN: 90-73554-18-7
€ 5,00
Oare boeken fan dizze auteur
Gys Miedema, Thermiek, aforismen

Thermiek

Hoe men de aforismen van Gys Miedema (Deinum, 1951) ook zou willen beoordelen, hij is zeker geen zondagsaforist: het aforisme is voor hem dé uitdrukkingsvorm

Lês fierder »
Gys Miedema, Dijkschaap, aforismen

Dijkschaap

Achteraf Met Dijkschaap hebt u een uitzonderlijk boekje in handen gekregen. Uitzonderlijk in dubbele zin. Allereerst omdat het één van de weinige bundels is die

Lês fierder »
Spjeldepripkes, aforismen, Gys Miedema

Spjeldepripkes

‘As in wurd my meinimt, bin ik net mear te hâlden’, seit Gys Miedema, aforist te Ljouwert. Hjir hat er 111 aforismen byinoar stutsen. Pittige

Lês fierder »