Möne,skyn

Foarkant Möne,skyn

Ferhaal

‘Dêr wiest dan as lêzer...’

Dit Súdwesthoeks Fryske ferhaal is eksperiminteel, persoanlik en yn poëzy getten.