Mei-Maaie

€ 20,00

neist de oarspronklike tekst fan Herman Gorter in herdichting fan de Mei yn it moderne Frysk

Omslachtekst

De Mei fan Herman Gorter jildt as ien fan ’e pearels yn ’e Nederlânske literatuer. Klaas Bruinsma - yn 1993 winner fan ’e Obe Postma-priis foar oersettingen - hat dizze wûndere klassike sang oerbrocht yn it hjoeddeiske Frysk. Neist de Fryske tekst stiet parallel de oarspronklike.