Mei-Maaie

Dit boek bestelle?

neist de oarspronklike tekst fan Herman Gorter in herdichting fan de Mei yn it moderne Frysk

Omslachtekst

De Mei fan Herman Gorter jildt as ien fan ‘e pearels yn ‘e Nederlânske literatuer. Klaas Bruinsma – yn 1993 winner fan ‘e Obe Postma-priis foar oersettingen – hat dizze wûndere klassike sang oerbrocht yn it hjoeddeiske Frysk. Neist de Fryske tekst stiet parallel de oarspronklike.

Mei-Maaie
Jier: 1998
142 siden
ISBN: 90-73554-30-6
€ 20,00
Oare boeken fan dizze auteur

Béatrys

herdichting fan ‘e midsieuske Marialeginde Omslachtekst Béatrys – de midsieuske Marialeginde skreaun troch in ûnbekend auteur te Antwerpen om 1345 hinne – jildt as ien

Lês fierder »

Karel en Elegast

herdichting fan ‘e midsieuske ridderroman Karel ende Elegast Omslachtekst De earste tekst fan ‘e bekendste midsieuske ridderroman, Karel ende Elegast, is fan om 1200 hinne;

Lês fierder »

Fersen fan minne

strofyske gedichten fan Hadewych mei in parallelle herdichting yn it hjoeddeiske Frysk troch Klaas Bruinsma Resinsjes (fragminten) /…/ It ferget geduld, mar yn de 45

Lês fierder »