Mar ik sil skriuwe… – 25 jier It Skriuwersboun, Skreauwersboun, Kreauwersboun – 1969-1994

Dit boek bestelle?

Mar ik sil skriuwe… – 25 jier It Skriuwersboun, Skreauwersboun, Kreauwersboun – 1969-1994
Wâtse Hiddema, Jelle Bangma, Mar ik sil skriuwe..., 25 jier It Skriuwersboun
Jier: 1994
112 siden
ISBN: 90-73554-15-2
€ 12,00
Oare boeken fan dizze auteur

Dûbel tij

Tekst: Tsjits Peanstra en Jelle Bangma Yllustraasje omslach: Tsjits Jonkman, Raerd (B.) Gedichten op de omslach PROLOOCH Se lit gedichten dûnsje út har hân, se

Lês fierder »

SMS in fers

Resinsjes (fragminten) In bondel gedichten foar de leeftyd 10-14, dy’t yn 2005 it ljocht seach by Frysk en Frij en dy’t in bytsje tusken de

Lês fierder »