Le Tour de Frise

Dit boek bestelle?

letourdefrise1

Foppe Venema waard yn 1961 berne te Ousterhaule. Hy studearre Skiednis, Frysk en Dúts en kaam fia Grins, Amsterdam en Dresden yn Frankryk telâne, dêr’t er sûnt 1993 yn Grenoble wennet. As learaar Ierdrykskunde en Skiednis wurket er yn ’e omkriten fan Genève.
Yn 1998 en 2001 krige er de Rely Jorritsmapriis foar poëzy, 2004 ferskynde syn debútbondel
In slach om ’e pleats.
letourdefrise2

 

Ympresje boekpresintaasje Blessum 27 april 2013

Fotoreportaazje boekpresintaasjes Blessum 27 april 2013

 

Ut de media:

Friesch Dagblad: Reinder van der Leest eare mei eksposysje Blessum 27 april 2013

Le Tour de Frise
Jier: 2013
60 siden
ISBN: 978-90-8566-029-3
€ 17,00
Oare boeken fan dizze auteur