Keatse foar de krânse

Dit boek bestelle?

Omslachtekst

It slagget Jelke hieltyd better om Sjoerd-Jan bûten spul te setten. Op 5-4 en 6-2 feecht er de bal oer alles hinne: de krânse! Mei har trijen meitsje se in freugdedûns en dêr is heit, dy’t him sawat in meter de loft yn tilt. Oare minsken felisitearje him en dêr stiet ynienen Elske foar him. Lang gloeie har tuten nei op syn wangen.

Keatse foar de krânse is it earste keatsboek foar de jeugd sûnt De jonge priiskeatser (1932) fan Nynke fan Hichtum. Sûnt dy tiid feroare in soad mar dit bleau gelyk: keatsers geane inkeld foar de krânse.

 

Keatse foar de krânse
Jier: 1998
104 siden
ISBN: 90-73554-32-2
Oare boeken fan dizze auteur

Dûbel tij

Tekst: Tsjits Peanstra en Jelle Bangma Yllustraasje omslach: Tsjits Jonkman, Raerd (B.) Gedichten op de omslach PROLOOCH Se lit gedichten dûnsje út har hân, se

Lês fierder »

SMS in fers

Resinsjes (fragminten) In bondel gedichten foar de leeftyd 10-14, dy’t yn 2005 it ljocht seach by Frysk en Frij en dy’t in bytsje tusken de

Lês fierder »