Karel en Elegast

herdichting fan ’e midsieuske ridderroman Karel ende Elegast

Omslachtekst

De earste tekst fan ’e bekendste midsieuske ridderroman, Karel ende Elegast, is fan om 1200 hinne; dêrmei is it wurk ien fan ’e âldste literêre produkten yn it Nederlânske taalgebiet.

Striid, wrok, rimpene rûgens, lytsachtsjen fan ’e frou, tekenje de Karelromans; mar allyksa de ienfâldige, bernlike frommens en it betrouwen yn de Hear, ek yn ’e sin fan absolute trou oan de hear. Yn dit oarspronklike wurk komme inkeld Germaanse nammen foar en it befettet âld-Germaanske brûkmen en deugden, set yn it ramt fan de kristlike kultuer.

Klaas Bruinsma - winner yn 1993 fan ’e Obe Postma-priis foar oersettingen - hat dizze spannende en krûdige midsieuske tekst knap oerbrocht yn it hjoeddeiske Frysk.