It sil bestean

Dit boek bestelle?

Blomlêzing

Gearstalling en ynlieding
Abe de Vries

Resinsjes (fragminten)

 

It sil bestean/Obe Postma:

Deze combinatie van bloemlezing en essaybundel bevat 81 gedichten van een van de grootste Friese dichters.
/…/ Eraan vooraf gaan vier opstellen over resp. de receptie van Postma’s werk, de invloeden erop en de kenmerken ervan. Nieuw hierin is de concentratie op het vroegste werk. De behandeling is omvattend: als centraal kenmerk noemt de auteur: ‘De beleving van de erotiek in natuur en landschap’. Zowel hier als bij de behandeling van de overige onderwerpen verraadt hij veel kennis van de literatuur dienaangaande, ook van niet-Friezen.

Nederlandse Bibliotheek Dienst, G. Abma, 15 april 2004


/…/ .. dat se de skriuwer redusearje ta dichter-filosoof. Abe de Vries wol mei syn ynlieding èn mei in persoanlike seleksje fan Postma syn fersen de oare kant, dy fan de dichter-ynspirator syn gerak jaan.
/…/ Yn de Frisistyk wurdt net folle dien oan tweintichste-ieuske letterkunde. It ferskinen fan in bondel as dizze is allinne dêrom al in unikum. ‘It sil bestean’ biedt stof genôch foar fierdere diskusje, liket my ta. Hokker frisist doart de útdaging oan?

Leeuwarder Courant, Babs Gezelle Meerburg, 18 juny 2004

It sil bestean
Obe Postma, It sil bestean, blomlêzing, gearstalling en ynlieding, Abe de Vries
Jier: 2004
210 siden
ISBN: 90-73554-93-4
Oare boeken fan dizze auteur