It bern dat oer it wetter blaast

Dit boek bestelle?

itbern

2007 It bern dat oer it wetter blaast. Dichtbondel. Friese Pers Boekerij.

In bondel yn sân skiften. Utgongspunt is it “Oergelok” dat neffens Imre Kertész de grûnslach is fan alles dat der fan it begin ôf is.

“De poëzy fan Aggie van der Meer is moai ritmysk en dimmen lêzen, in lûd dat my de earen iepenet, my by de hân krijt en meifiert in frjemdte yn dy’t tagelyk frjemd is en hiem.” Harmen Wind/ L.C.

It bern dat oer it wetter blaast
Jier: 2007
87 siden
ISBN: 978-90-330-0624-1
€ 17,00
Oare boeken fan dizze auteur
De sneinen, it lân achter it each fan 'e nulle, gedichten, Aggie van der Meer

De Sneinen

Twaënfyftich gedichten oer de sneinen fan it jier. De kuiertocht, ier en betiid op stille sneintemoarnen, ropt op ta meditaasje en set de fantasy op

Lês fierder »
Pauwehôf, roman, Aggie van der Meer

Pauwehôf

roman Omslachtekst Yn de Pauwehôf wurdt út en troch referearre oan de troch Albin Biblom gearstalde ‘The Journals of Jacob Mandeville’. De Pauwehôf is in

Lês fierder »
Oerfeart, histoarise famyljeroman, Aggie van der Meer

Oerfeart

histoarise famyljeroman Omslachtekst Yn de histoarise roman ‘Oerfeart’ fiert Aggie van der Meer petearen mei har joadse foarfaar en har Dütse beppe. Dêrfoar hellet se

Lês fierder »