In soarte van swijen

Dit boek bestelle?

Ferhalebondel

Ynhâld

Trettjin sfearfolle en bytiden geastige ferhalen binne inte op it tema taal. Se geane oer wurden dy’t har net sizze litte wolle, oer it ferhaal dat ûnder it útsprutsene leit of oerbrocht wurdt mei de taal fan it lichem.
Lykas yn har eardere wurk, hat Margryt Poortstra de lêzer yn ‘e besnijing troch har psychologysk ynsjoch en it skerpe each foar de eigenaardichheden fan ‘e minsken mei har (ûn)gewoane deistige dingen.

Resinsjes (fragminten)

Hoewol’t ik de opset en it ferrin fan har ferhalen net altyd like sterk fyn, is it Margryt Poortstra wol goed slagge om de taal fan it ynderlik libben fan de minske yn ‘e trettjin ferhalen bleat te lizzen. De lêzer dy’t benammen ynteresearre is yn it ynderlik fan de personaazjes sil mei dit boek dan ek goed ta syn gerak komme.
Friesch Dagblad, Gerbrich van der Meer, 28 novimber 1998

In soarte van swijen
Ferhalen, In soarte fan swijen, Margryt Poortstra
Jier: 1998
132 siden
ISBN: 90-73554-31-4
Oare boeken fan dizze auteur
Eva, gedichten, Margryt Poortstra

Eva

dichtbondel Omslachtekst Yn dizze Frysk-Nederlânsktalige bondel oer in syktocht fan Eva, de mem fan alle libbenen, kriget it tema frou/mem/dochter stal yn útienrinnende froulike persoanlikheden.

Lês fierder »
roman, De loads, Margryt Poortstra

De loads

roman Omslachtekst Wy hawwe lake en balte, de hannen om ‘e mûle as in toeter. Oeral hawwe socht om in iepening: in doar dy’t net

Lês fierder »
Margryt Poortstra, koudvuur, roman

Koudvuur

roman (Hollandse vertaling van de Friestalige roman Kâldfjoer) Omslagtekst Over de auteur en de Friese versie van Koudvuur: Poortstra heeft met deze sterke roman een nieuw

Lês fierder »
Margryt Poortstra, kâldfjoer, roman

Kâldfjoer

roman Omslachtekst ‘Fan ûnderen nei boppen wurkje ik, fan achteren nei foaren. Ik moat my ôfgryslik ynspanne om alles wer foar eagen te krijen. Mei

Lês fierder »
Suster, Margryt Poortstra

Suster

roman Omslachtekst Yn dizze roman fertelt in frou dy’t wurke yn ‘e psychiatry har libbensferhaal oan har oerbeppesizzer. Se hie in sterke bân mei in

Lês fierder »
Suster, Margryt Poortstra

Zuster

roman (Hollandse vertaling van de Friestalige roman Suster) Omslagtekst Tijdens een logeerpartij bij haar zwangere achterkleindochter Marije vertelt de bijna honderdjarige Aukje over de jaren die

Lês fierder »
Nomade, Margryt Poortstra

Nomade

fersebondel Resinsjes (fragminten) Nomade ferskynde op 7 july 2006, ik wit it noch, want ik wie ‘krekt op ’e tiid’ en krige in ‘goede reis’ mei

Lês fierder »