Hear Gawain en de Griene Ridder

Dit boek bestelle?

… lykas bekreaun stiet yn it bêste boek fan ridderskip.
Sa is yn Arthur syn tiid dit aventoer bard …

Hear Gawain en de Griene Ridder r.2521, 2522

Resinsjes (fragminten)

Hear Gawain en de Griene Ridder is in bysûndere oanwinst foar de Fryske lêzers, tinkt my. It boek nimt mei yn in spannende draaf en it sit fol humor. De alliterearjende rigels binne in geniet foar de earen as men de fersen lûdop lêst. Men bliuwt nearne stykjen, want Bruinsma fynt altyd in útwyk. Of hy stâlet wurden om, of hy lient guonts út in oare taal.
/…/ Foar elkenien dy’t Frysk lêze kin, is dit prachtige ridderferhaal tagonklik. De ynlieding en de noaten hawwe ek noch de lêste hulten sljochte.

Trotwaer, Syta Palma, juny 2002

Hear Gawain en de Griene Ridder
Jier: 2002
130 siden
ISBN: 90-73554-73-X
Oare boeken fan dizze auteur

Béatrys

herdichting fan ‘e midsieuske Marialeginde Omslachtekst Béatrys – de midsieuske Marialeginde skreaun troch in ûnbekend auteur te Antwerpen om 1345 hinne – jildt as ien

Lês fierder »

Karel en Elegast

herdichting fan ‘e midsieuske ridderroman Karel ende Elegast Omslachtekst De earste tekst fan ‘e bekendste midsieuske ridderroman, Karel ende Elegast, is fan om 1200 hinne;

Lês fierder »

Mei-Maaie

neist de oarspronklike tekst fan Herman Gorter in herdichting fan de Mei yn it moderne Frysk Omslachtekst De Mei fan Herman Gorter jildt as ien fan

Lês fierder »

Fersen fan minne

strofyske gedichten fan Hadewych mei in parallelle herdichting yn it hjoeddeiske Frysk troch Klaas Bruinsma Resinsjes (fragminten) /…/ It ferget geduld, mar yn de 45

Lês fierder »