Gearslach

Dit boek bestelle?

‘Gearslach’ is it debút fan Albertina Soepboer. De fersen yn dizze bondel binne ûntstien tusken simmer 1992 en maitiid 1995

Gearslach
Gearslach, gedichten, Albertina Soepboer
Jier: 1995
72 siden
ISBN: 90--73554-19-5
Oare boeken fan dizze auteur