Freugde fan de wrâld

Dit boek bestelle?

Bondel mei cd

De lieten fan Gysbert Japiks op ‘e âlde wizen foar sjongstim, meldij- en akkoardynstruminten yn bewurking fan Bernard Smilde.

Voorwoord door Bernard Smilde; vertalingen door Atze Bosch, Klaas Bruinsma, Jan Popkema, Bernard Smilde, Douwe A. Tamminga. Met cd van de Kristlike Sjongferiening ‘Halleluja’; solisten Netty Otter (alt) en Ben Brunt (bariton); begeleid door Broer Giesing (fluit), Wian Willemsma (viola di gamba) en Johan Bijhold (klavecimbel).

Freugde fan de wrâld
Jier: 2004
24 siden
ISBN: 90-73554-002-5
€ 35,00
Oare boeken fan dizze auteur