Eva

dichtbondel

Omslachtekst

Yn dizze Frysk-Nederlânsktalige bondel oer in syktocht fan Eva, de mem fan alle libbenen, kriget it tema frou/mem/dochter stal yn útienrinnende froulike persoanlikheden.
Foar alle sintugen wurdt gebrûk makke om te ûntdekken wat it libben te bieden hat. Neist ferwûndering en genot, lizze soarch en ferset, tsjinoer de leafde liket de dea te stean. Hyltyd wurdt socht nei de balâns tusken ûnmacht en krêft.