Delta

Dit boek bestelle?

poëzybondel fan
Albertina Soepboer,
yn trije skiften.

86 siden, € 20,00.

Delta omslag
Delta
Delta voorkant
Jier: 2024
86 siden
ISBN: 9789085660044
€20,00
Oare boeken fan dizze auteur
Gearslach, gedichten, Albertina Soepboer

Gearslach

‘Gearslach’ is it debút fan Albertina Soepboer. De fersen yn dizze bondel binne ûntstien tusken simmer 1992 en maitiid 1995

Lês fierder »