De twirre yn ‘e tiid

Dit boek bestelle?

dichtbondel

Omslachtekst

Yn ‘De twirre fan ‘e tiid’ siket in frou om in eigen stim en in eigen liif. De bondel is in sirkelgong troch de tiden fan it jier hinne yn in mytysk lânskip fol kleuren. Hjir klinkt in oarspronklik lûd troch fan yntuïtive en byldzjende poëzij fol eigen metafoaren.

De twirre yn ‘e tiid
Albertina Soepboer, De twirre yn 'e tiid
Jier: 1997
64 siden
ISBN: 90-73554-24-1
Oare boeken fan dizze auteur
Gearslach, gedichten, Albertina Soepboer

Gearslach

‘Gearslach’ is it debút fan Albertina Soepboer. De fersen yn dizze bondel binne ûntstien tusken simmer 1992 en maitiid 1995

Lês fierder »