De twirre yn ’e tiid

dichtbondel

Omslachtekst

Yn ’De twirre fan ’e tiid’ siket in frou om in eigen stim en in eigen liif. De bondel is in sirkelgong troch de tiden fan it jier hinne yn in mytysk lânskip fol kleuren. Hjir klinkt in oarspronklik lûd troch fan yntuïtive en byldzjende poëzij fol eigen metafoaren.