De loads

Dit boek bestelle?

roman

Omslachtekst

Wy hawwe lake en balte, de hannen om ‘e mûle as in toeter. Oeral hawwe socht om in iepening: in doar dy’t net op slot siet, in rút dat net ticht wie, in tillefoan, in tried nei de wrâld dêrbûten: neat. Wy wachtsje. Abel en ik hawwe ús deljûn yn dit absurde dekor en wy hawwe tsjin elkoar sein dat wy moarn in ferhaal te fertellen hawwe. Moarn, hoopje wy.

Resinsjes (fragminten)

Margryt Poortstra hat mei dizze roman op ‘e nij bewiisd dat hja ta de top beheart fan de hjoeddeiske Fryske literatuer (m/f). Se set sûnder in oerdied oan wurden minsken del dy’t earlik en echt oerkomme. Faaks dat ‘De Loads’ psychologys wat minder djipgong hat as guon fan har eardere boeken, wat iendiminsjonaler is (want eins folslein rjochte op ien minske), mar wat yn dizze roman ferteld wurdt is boeiend en meinimmend. Krekt omt der safolle yn ferteld wurdt.
Trotwaer, Joop Boomsma, april 2000


Dizze roman hat tal fan oerienkomsten mei it boek fan Geert Mak, De eeuw van mijn vader, dat ferline jier ek útkaam. /…/ Mar der binne ek grutte ferskillen tusken it megaboek fan Mak en de novelle-achtige roman fan Poortstra.   /…/ Poortstra is folle subtiler /…/ mar har ferhaal rekket mij yn elts gefal net minder as dat fan Mak. Bij Poortstra stiet hiel wat tusken de rigels, De Loads is foar mij in hichtepunt yn har fiifentweintich jierrich skriuwersskip!
Sneeker Nieuwsblad, Henk van der Veer, 24 jannewaris 2000

De loads
roman, De loads, Margryt Poortstra
Jier: 1999
188 siden
ISBN: 90-73554-38-1
Oare boeken fan dizze auteur
Eva, gedichten, Margryt Poortstra

Eva

dichtbondel Omslachtekst Yn dizze Frysk-Nederlânsktalige bondel oer in syktocht fan Eva, de mem fan alle libbenen, kriget it tema frou/mem/dochter stal yn útienrinnende froulike persoanlikheden.

Lês fierder »
Margryt Poortstra, koudvuur, roman

Koudvuur

roman (Hollandse vertaling van de Friestalige roman Kâldfjoer) Omslagtekst Over de auteur en de Friese versie van Koudvuur: Poortstra heeft met deze sterke roman een nieuw

Lês fierder »
Margryt Poortstra, kâldfjoer, roman

Kâldfjoer

roman Omslachtekst ‘Fan ûnderen nei boppen wurkje ik, fan achteren nei foaren. Ik moat my ôfgryslik ynspanne om alles wer foar eagen te krijen. Mei

Lês fierder »
Suster, Margryt Poortstra

Suster

roman Omslachtekst Yn dizze roman fertelt in frou dy’t wurke yn ‘e psychiatry har libbensferhaal oan har oerbeppesizzer. Se hie in sterke bân mei in

Lês fierder »
Suster, Margryt Poortstra

Zuster

roman (Hollandse vertaling van de Friestalige roman Suster) Omslagtekst Tijdens een logeerpartij bij haar zwangere achterkleindochter Marije vertelt de bijna honderdjarige Aukje over de jaren die

Lês fierder »
Nomade, Margryt Poortstra

Nomade

fersebondel Resinsjes (fragminten) Nomade ferskynde op 7 july 2006, ik wit it noch, want ik wie ‘krekt op ’e tiid’ en krige in ‘goede reis’ mei

Lês fierder »