De citadel

Dit boek bestelle?

Yn de sammelbondel De citadel binne neist de oarspronklike fersen fan D.A. Tamminga de parallelle oersettingen opnommen fan Jabik Veenbaas. De seleksje út it poëtysk oeuvre fan de nestor fan ‘e Fryske dichters waard makke op grûn fan kwalitative ôfwagingen.

Opnommen binne seisenfyftich gedichten, ûnder oaren seis balladen en fjirtjin fersen út de bondel In memoriam (1968).

Resinsjes (fragminten)

Het is hem (Veenbaas) gelukt Friese gedichten te herscheppen in het Nederlands en dat is geen geringe prestatie!

– Friesch Dagblad, 8 maart 2000

De citadel
De citadel, D.A. Tamminga, keur uit zijn gedichten, vertaald uit het Fries door Jabik Veenbaas
Jier: 1999
192 siden
ISBN: 90-73554-42-X
Oare boeken fan dizze auteur