Bitterswiet

Dit boek bestelle?

poëzij/samle fersen

Tineke Steenmeijer-Wielenga, konservatrise fan it FLMD, skreau in wiidweidige ynlieding en de besoarging wie yn hannen fan Goasse Brouwer.

De bondel, mei 880 siden, befettet de folgjende skiften:
– Eigenste fersen
– Fersen foar bern en bern+
– Gedichten by nijs ensafuorthinne
– Lieten
– Kabaretteksten en -lieten
– Oersettingen

Ut in ferslach fan ‘e oanbieding

‘Op de feestlike gearsit yn Bears – deunby har wenplak Jellum – wiisde Tiny Mulder derop dat men no net tinke moast dat dit in ôfsluting fan har poëtyske karriëre is. Hja skriuwt gewoan troch en hat ûnderwilens al wer gedichten skreaun dy’t net yn de bondel steane.
/…/ Hie it net better west allinnich te selektearjen op literêre kwaliteit en inkeld it bêste op te nimmen? Sawol útjouwer as skriuwster hawwe har dy fraach steld, sa ferdútste Tineke Steenmeijer de folle seal, mar stuiten doe fuort op it probleem: wa makket soks út? Sa soe men licht de lêzers tekoart dwaan kinne, ornearren hja, ommers: ,,Smaken ferskille en smaken feroarje.” Dêrom keazen hja foar alles: ,,Litte de lêzers letter mar útmeitsje, wat fan al dit wurk de tiid treast is.”
Nei’t Steenmeijer Tiny Mulder it earste eksimplaar oerlange hie, bewiisde de dichteres mei it lêzen fan in tal fan dy iere fersen hoe sprankeljend oft dy noch hieltyd binne.’

Leeuwarder Courant, Pieter de Groot, 4 april 2001

Resinsjes (fragminten)

In an age which fiction attracts vastly more readers than does poetry, it is not surprising that Tiny Mulder became perhaps more widely known through her novels Tin iis (Thin ice) and In moaie leeftyd (The Right Age; 1991) than through her six volumes of poetry. She wrote several volumes of short stories as well; a goodly number of children’s books; reviews, criticism, and interviews; and translations of British drama and world classics. But it must be especially gratifying that, as a fitting culmination to her long and distinguished writing career, a handsome volume of her collected poetry should be issued. And an impressive volume it is! Bitterswiet is impressive not only for its sheer size of nearly 900 pages, but also for the quality and substance of its content.
/…/ Her literary inclinations evidenced themselves early on through her love of reading, her childhood attempts at poetry, and stimulation of her creative imiganation through children’s literature.


The themes that frequently surface in het work, according to Steenmeijer-Wielenga, include a fascination with the creative process of writing, the pursuit of love, the scars of war, and the comfort of faith. The reader is also seved well by the introduction’s analysis of poetic forms, use of imagary and symbols, and the poet’s critical reception. But is is the poetry itself that makes this volumes an enduring source of wisdom and delight. Sections include adult poetry, children’s verse, lyrics for songs, and translations from other languages. Some of the poetry is deeply personal (‘I’m silent /for one easily says too much / there are feelings / that don’t want to be words’), dealing with loss and pain and human vulnerability. Other poems address the brokenness of the world around us, sometimes in English, as in ‘Last Fairy Tale’:
…I met Snow White in the forest.
Did you meet, my dear, she said,
soldiers as you just were coming
through the forest of my dwarfs?
And I nodded and she nodded.
Sorry dear, she said, indeed,
here with us it’s all the same.
And we shall live to see it,
and we shall dying see it:
every wood is Birnham Forest,
every house is Dunsinane.

Much of this poetry is pignant, provocative, and a penetrating commentary on out human condition, though never compromising the art form by becoming pedantic or didactic. The frequant allusions to her travals in Scandinavia, Greece, the USA, Canada, Italy, and the Middle East, as well as references to such wide-ranging sources a Pliny, Cassiodorus, and T.F. Torrance, give Mulder’s work an informed, contemporary, and international dimension that ensures a ready identification. There is also much in this volume that is lighthearted, whimsical, and utterly delightful. With a playfulness reminiscent of Ogden Nash and Shel Silverstein, Mulder has roosters on church steeples conversing together, cows joining a European tour, underwear on the wash line launching into as cross-country flight, and sheep crocheting warm winter clothes for little Tom. As in all good poetry, it’s the small but telling detail here that surprises and invariably raises a smile.

Bitterswiet is a tribute ta an award-winning poet of significance – orginal, imaginative, reflective, and substantive; a poet who has encountered the grim currents of life, who has tasted the bitter-sweetness even of love, yet whose final word is not one of despair but of courage and of hope.
World Literature Today, The University of Oklahoma, Henry J.
 Baron, Calvin College, Grand Rapids, spring 2002


/…/Foar my is it wat langer wat mear in skatkiste, of leaver, skatkeamer wurden, dêr’t ik mei fernuvering yn om sneup. Ik moetsje in minske, in moai minske, in famke mei in helder en oangripend lûd, yn har laitsjen en yn har skriemen, in famke fan ienentachtich dêr’t wy wiis mei wêze meie. Bitterswiet. In monumint. Romantysk én eksperiminteel. It is oan de iene kant de ynslach fan Tiny Mulder, har kwetsbere striidberens, dy’t oansprekt en har foar de lêzer ynnimt. Oan de oare kant is it har taalfeardigens en technyske betûftens dy’t har as dichteresse wichtich makket. Se hat, sjoen de nije foarmen dy’t se al yn ‘e sechtiger jierren tapaste, betsjutting foar de literêre ûntjouwingen yn Fryslân, en fertsjinnet dêrneist grutte wurdearring om’t se safolle bern oanstutsen hat mei har poëtysk fjoer.
Trotwaer, Harmen Wind, april 2002
 (nr. 3)


Oer Tiny Mulder is yn it ferline wol skreaun dat se boartlik dichtsje soe of foaral oer de leafde skriuwe soe. In sammelbondel, en dat is krekt it moaie fan in sammelbondel, jout faak in folle breder en better byld fan in dichter as alle bondels apart of losse publikaasjes yn tydskriften. It wurk komt as ien gehiel nei de lêzer ta en sprekt foar himsels, sûnder de steursinders fan jûchheiroppende omkaften of eameljende resinsjes. Soks is ek it gefal by Tiny Mulder. By it trochlêzen fan har dichtwurk wurdt dúdlik dat dit it oeuvre is fan in frou dy’t it fak technysk en ynhâldlik yn de fingers hat en hiel wat mear te bieden hat as allinne boartlike leafdesfersen.
/…/ It opfallende oan dy fersen út it begjin binne de dan al eigensinnige foarm en in helder delsette tematyk. Se brûkt koarte rigels, net folle fersiering mei eigenskipswurden en ek gjin haadletters of punten. Keal binne dy fersen perfoarst net.

Friesch Dagblad, Albertina Soepboer, 16 maaie 2001


Allinne it feit al dat yn dizze bondel, suver in poëtise bibel gelyk, fierhinne it folsleine poëtys oeuvre bijinoar swile is, rjochtfeardiget de stelling dat it in goede saak wêze soe om it wurk fan Tiny Mulder op ‘e nij te hifkjen en fan krityk te foarsjen. Tineke Steenmeijer-Wielenga hat mei har wiidweidige ynlieding al in moaie foarset jûn yn dy rjochting.
/…/De bondel Bitterswiet is net allinne in wichtich wurk yn ‘e Fryske literatuer, it jout de lêzers ek de gelegenheid om alle essinsjele kanten fan Tiny Mulder har dichterskip ûnder eagen te krijen. It ferskaat oan tema’s en ûnderwerpen is grut, har wurk is net yn ien hoekje te pleatsen, mar wat wol wis is, is dat Tiny Mulder in dichteresse fan kwizenkwânsje is!

Sneeker Nieuwsblad, Henk van der Veer, 23 maaie 2001


De uitgebreide registers op titel en op eerste regel zorgen voor de toegankelijkheid van de 655 zeer diverse teksten. De thema’s: fascinatie voor scheppingsprocessen, de liefde, oorlog/verzet/bevrijding, en het geloof. De dichteres bedient zich veelal van de vrije versvorm en maakt gebruik van alliteraties en binnenrijm. De verzen doen een beroep op alle zintuigen; ze zijn associatief en beeldend. Vooral wat haar kinderpoëzie betreft is Mulder vaak vergeleken met Annie M.G. Schmidt.
Nederlandse Bibliotheek Dienst, 31 maaie 2001

Bitterswiet
Tiny Mulder, Bitterswiet
Jier: 2001
880 siden
ISBN: 90-73554-60-8
€ 35,00
Oare boeken fan dizze auteur