Béatrys

Dit boek bestelle?

herdichting fan ‘e midsieuske Marialeginde

Omslachtekst

Béatrys – de midsieuske Marialeginde skreaun troch in ûnbekend auteur te Antwerpen om 1345 hinne – jildt as ien fan ‘e pearels fan ‘e Middelnederlânske literatuer.

De non Béatrys leit har habyt ôf om mei har frijer de wrâld yn. Earmoed driuwt beide útinoar en hy lit har mei twa bern sitte. Béatrys jout har oer oan ‘e huorkerij as breawinning. Hja kriget berou. Yn fizioenen wurdt hja roppen om nei it kleaster werom. Dêr wit net ien dat se fjirtjin jier fuort west hat, want Maria hat al dy tiid har plak ynnommen.

De dichter moat in grut skriuwer west ha: de sobere styl, de ienfâldige, suvere taal, de serene ynhâld, de djipgeande karakterbeskriuwing fan de fallen frou, de dimmene ynbannigens by sa’n tear ûnderwerp, tsjûgje allegear fan syn keunstnerskip.

Yn dizze oersetting binne de kwaliteiten troch Klaas Bruinsma op masterlike wize oerbrocht yn it hjoeddeiske Frysk. En dat tige tichteby de betsjutting fan ‘e grûntekst en mei behâld fan it oarspronklike aroma.

Béatrys
Jier: 1993
52 siden
ISBN: 90-73554-07-1
Oare boeken fan dizze auteur

Karel en Elegast

herdichting fan ‘e midsieuske ridderroman Karel ende Elegast Omslachtekst De earste tekst fan ‘e bekendste midsieuske ridderroman, Karel ende Elegast, is fan om 1200 hinne;

Lês fierder »

Mei-Maaie

neist de oarspronklike tekst fan Herman Gorter in herdichting fan de Mei yn it moderne Frysk Omslachtekst De Mei fan Herman Gorter jildt as ien fan

Lês fierder »

Fersen fan minne

strofyske gedichten fan Hadewych mei in parallelle herdichting yn it hjoeddeiske Frysk troch Klaas Bruinsma Resinsjes (fragminten) /…/ It ferget geduld, mar yn de 45

Lês fierder »