A pilgrimage through time/In pylgerreis troch de tiid

Dit boek bestelle?

pilgrimage-huisman-kerst

Omslachtekst

2000 jier Fryslân – skiednis yn in nutedop. In handige hantlieding foar ‘leken’; skreaun yn it Frysk mei dêrneist in parallelle oersetting yn it Ingelsk. Mei full colour foto’s, kaartsjes en de rûte fan Starum nei Aurich (de Upstalsbeam).

2000 years of Fryslân – history in a nutshell. A handy guide for ‘laymen’ written in Frisian with a parallel English translation. Illustrated with fullcolour pictures and the route from Starum to Aurich (the Upstalsbeam).

Resinsjes (fragminten)

Foar pylgers nei de Upstalbeam, no of letter – jo kinne ommers ek op eigen manneboet – is dit in net te missen stek-yn-‘e-rêchsek.
Leeuwarder Courant, Pieter de Groot, 14 july 2000


In pylgerreis troch de tiid/A pilgrimage through time is in útkomst foar eltsenien dy’t wat mear witte wol fan de Fryske histoarje. Dêrneist soe it ek poergeskikt wêze om as basisboek te brûken by de skiednislessen op de middelbere skoallen fan Fryslân.
/…/ De prachtige, weardefolle en dúdlike yllustraasjes yn de foarm fan foto’s en kaarten binne in boppeslach.
Friesch Dagblad, Gerbrich van der Meer, 31 july 2000


Het geheel wordt geïllustreerd met foto’s en bij de meeste hoofdstukken ook met kleurrijke en duidelijke kaartjes van bijvoorbeeld Friesland in de Romeinse tijd, de 8e eeuw, rond 1600 en tegenwoordig, maar er zijn ook handige kaartjes van de terpen, het Friese taalgebied en de belangrijkste emigratielanden.
Nederlandse Bibliotheek Dienst, Jelle van der Meulen, 12 oktober 2000

Fierder

It boek A pilgrimage through time/In pylgerreis troch de tiid is ek tige geskikt foar it ûnderwiis.

A pilgrimage through time/In pylgerreis troch de tiid
Jier: 2000
72 siden
ISBN: 90-73554-51-9
Oare boeken fan dizze auteur