8 Gedichte/8 Gedichten

dichtbondel
û.o. Frjemde kusten
neist de Fryske tekst in Dútske oersetting fan Babs Gezelle Meerburg en Ronald Noppers
mei in ynlieding fan Bouke Oldenhof
twatalich, parallel Frysk/Dútsk
UTFERKOCHT