8 Gedichte / 8 Gedichten

Dit boek bestelle?

dichtbondel
û.o. Frjemde kusten
neist de Fryske tekst in Dútske oersetting fan Babs Gezelle Meerburg en Ronald Noppers
mei in ynlieding fan Bouke Oldenhof
twatalich, parallel Frysk/Dútsk
UTFERKOCHT

8 Gedichte / 8 Gedichten
Tsjêbbe Hettinga, 8 Gedichte/gedichten
Jier: 1993
56 siden siden
ISBN: 90-73554-10-1
Oare boeken fan dizze auteur