8 Gedichte / 8 Gedichten

dichtbondel
û.o. Frjemde kusten
neist de Fryske tekst in Dútske oersetting fan Babs Gezelle Meerburg en Ronald Noppers
mei in ynlieding fan Bouke Oldenhof
twatalich, parallel Frysk/Dútsk
UTFERKOCHT

8 Gedichte / 8 Gedichten
Tsjêbbe Hettinga, 8 Gedichte/gedichten
Jier: 1993
56 siden siden
ISBN: 90-73554-10-1
Oare boeken fan dizze auteur