Sammle fersen - front

Samle fersen

Au revoir 1934Reizigers 1935Quatre mains – Gedichten van Bert Bakker en Barend de Goede 1932-1943 Dizze digitale útjefte omfiemet de Samle fersen fan Bert Bakker,

Read More »
Golf fan onrust cover

GOLF FAN ONRUST

Inlaiding bij de inhoud fan Golf fan Onrust Beste besoekers fan’t openluchtspel Golf fan Onrust en andere belangstellenden De opdracht om ’n openluchtspel te skriven

Read More »

It berin fan de dingen

De debútbondel It berin fan de dingen fan Peter Popma (Warkum 1941) draacht 32 fersen yn fjouwer skiften oan.Dit dichtsjen omfiemet omgong mei sibbe en natuer. Yngeande

Read More »

Möne,skyn

Ferhaal ‘Dêr wiest dan as lêzer…’ Dit Súdwesthoeks Fryske ferhaal is eksperiminteel, persoanlik en yn poëzy getten.

Read More »

Boef fan Rys

‘Boef fan Rys’ is a crime novel switching nimbly and playfully from adventure to satire and comedy.A beautiful young woman and her friend become involved

Read More »

Komme dy kepers?

‘Komme dy kepers?’ is a crime novel switching nimbly and playfully from adventure to satire and comedy.A beautiful young woman and her friend become involved

Read More »

It heimweefabryk

Wiisheid komt mei de jierren. Mar ferjitachtigens giet har foar. En dêromdogge wy der alles oan om skerp te bliuwen, fan harsengymnastyk oantfitaminepreparaat. Mar hat

Read More »

Prelude

Earste printinge: 1998 Twadde printinge: 1998 Omslachtekst Yn dizze debútbondel fan Gryt Witbraad út Aldegea (W.) binne yn trije parten meiinoar tritich autentike fersen gearfoege:

Read More »

Dagen

Dit is de twadde dichtbondel fan Gryt Witbraad út Aldegea (W.) Resinsjes (fragminten) Gryt Witbraad makket it eigen paadsje wol skjin, mar wat my oanbelanget

Read More »

De wite hoed

De twadde fersebondel fan Jelle Zwart. De wite hoed  Stil leit de wite hoed. Dûnset, sweeft of farkelet net fan ‘t wetter. Hoedet gjin holle,

Read More »

Nestgeur

Van Sierksma verscheen eerder: 1972: Gevangen in de gevangenis – Beschouwingen over gevangenis, misdaad en maatschappij (met Wout Buitelaar) Boom Meppel ISBN 90-6009-064-0 1982: Plan, Partijdigheid

Read More »

WAKKERweromsjen

Matty de Vries (Twizelerheide 1959) publisearre poëzij yn tydskriften en wurke mei oan de blomlêzingen Poëzie op sokkels (2003), Dream yn blauwe reinjas (2004), Dichter op spoor (2004), Suikerpoëzie (2005),

Read More »

Le Tour de Frise

Foppe Venema waard yn 1961 berne te Ousterhaule. Hy studearre Skiednis, Frysk en Dúts en kaam fia Grins, Amsterdam en Dresden yn Frankryk telâne, dêr’t er sûnt 1993 yn Grenoble wennet. As

Read More »

As gong dêr in oar

    Fragminten resinsjes: Johan (architect) en Mare (alleenstaande moeder en tolk) boeken samen een herfstweekje aan zee, in het huis waar Mare zeventien jaar

Read More »
De sneinen, it lân achter it each fan 'e nulle, gedichten, Aggie van der Meer

De Sneinen

Twaënfyftich gedichten oer de sneinen fan it jier. De kuiertocht, ier en betiid op stille sneintemoarnen, ropt op ta meditaasje en set de fantasy op

Read More »
Samle Wurk Diel II proaza en de byldzjende keunst, Jan Wybenga

Samle wurk-Diel II

Foarbyldsiden út it Samle wurk   Jan Wybenga (Warten 1917 – Grins 1994) wurdt beskôge as de belangrykste moderne dichter yn de Fryske literatuer. Hy krijt twa kear

Read More »
Samle Wurk Diel I poëzy, Jan Wybenga

Samle wurk-Diel I

  Jan Wybenga (Warten 1917 – Grins 1994) wurdt beskôge as de belangrykste moderne dichter yn de Fryske literatuer. Hy krijt twa kear de Gysbert

Read More »
De citadel, D.A. Tamminga, keur uit zijn gedichten, vertaald uit het Fries door Jabik Veenbaas

De citadel

Yn de sammelbondel De citadel binne neist de oarspronklike fersen fan D.A. Tamminga de parallelle oersettingen opnommen fan Jabik Veenbaas. De seleksje út it poëtysk

Read More »
Janneke Spoelstra, Goeie is it wachtwurd, gedichten

Goeie is it wachtwurd

Gedichten Resinsjes (fragminten) /…/ in debút wêryn’t de dichteresse it benammen fan de yntinsje, de ynhâld hawwe moat. Yn de foarm is dizze ienfâldige, gauris

Read More »
Gearslach, gedichten, Albertina Soepboer

Gearslach

‘Gearslach’ is it debút fan Albertina Soepboer. De fersen yn dizze bondel binne ûntstien tusken simmer 1992 en maitiid 1995

Read More »
Willem Schoorstra, Ynwijing, gedichten

Ynwijing

poëzij Ynwijing Troch de mieden, dy’t de kleur fan de sinne opsobbe hiene, giene wy, heane tsjammen, knierjend tusken koartebroek en poddehier, ruters yn it

Read More »
Willem Schoorstra, Berjochten út Babel, ferhalen

Berjochten út Babel

Hoe wreed, skrinend of humoristysk geane de minsken mei harsels, mei inoar om; mei har driften, langstmen en ferwachtings? De ferhalen yn dizze bondel beljochtsje

Read More »
Willem Schoorstra, Swarte ingels, roman

Swarte ingels

roman Dizze debútroman – mei as tema útsûnderlike leafde – is net mijen en keken, mar batst deryn. Swarte ingels waard yn 2005 bekroane mei de

Read More »
Hetty Runia-Algra, In den aap gelogeerd

In den aap gelogeerd

Brieven van Hendrik Algra 1942-1943 Brieven uit kamp Beekvliet St. Michielsgestel in de oorlogsjaren aan zijn vrouw en kinderen, ingeleid en van een noten-apparaat voorzien

Read More »
Obe Postma, It sil bestean, blomlêzing, gearstalling en ynlieding, Abe de Vries

It sil bestean

Blomlêzing Gearstalling en ynlieding Abe de Vries Resinsjes (fragminten)   It sil bestean/Obe Postma: Deze combinatie van bloemlezing en essaybundel bevat 81 gedichten van een

Read More »
Eva, gedichten, Margryt Poortstra

Eva

dichtbondel Omslachtekst Yn dizze Frysk-Nederlânsktalige bondel oer in syktocht fan Eva, de mem fan alle libbenen, kriget it tema frou/mem/dochter stal yn útienrinnende froulike persoanlikheden.

Read More »
Ferhalen, In soarte fan swijen, Margryt Poortstra

In soarte van swijen

Ferhalebondel Ynhâld Trettjin sfearfolle en bytiden geastige ferhalen binne inte op it tema taal. Se geane oer wurden dy’t har net sizze litte wolle, oer

Read More »
roman, De loads, Margryt Poortstra

De loads

roman Omslachtekst Wy hawwe lake en balte, de hannen om ‘e mûle as in toeter. Oeral hawwe socht om in iepening: in doar dy’t net

Read More »
Margryt Poortstra, koudvuur, roman

Koudvuur

roman (Hollandse vertaling van de Friestalige roman Kâldfjoer) Omslagtekst Over de auteur en de Friese versie van Koudvuur: Poortstra heeft met deze sterke roman een nieuw

Read More »
Margryt Poortstra, kâldfjoer, roman

Kâldfjoer

roman Omslachtekst ‘Fan ûnderen nei boppen wurkje ik, fan achteren nei foaren. Ik moat my ôfgryslik ynspanne om alles wer foar eagen te krijen. Mei

Read More »
Suster, Margryt Poortstra

Suster

roman Omslachtekst Yn dizze roman fertelt in frou dy’t wurke yn ‘e psychiatry har libbensferhaal oan har oerbeppesizzer. Se hie in sterke bân mei in

Read More »
Suster, Margryt Poortstra

Zuster

roman (Hollandse vertaling van de Friestalige roman Suster) Omslagtekst Tijdens een logeerpartij bij haar zwangere achterkleindochter Marije vertelt de bijna honderdjarige Aukje over de jaren die

Read More »
Nomade, Margryt Poortstra

Nomade

fersebondel Resinsjes (fragminten) Nomade ferskynde op 7 july 2006, ik wit it noch, want ik wie ‘krekt op ’e tiid’ en krige in ‘goede reis’ mei

Read More »
Passiepsalmen, Peturssun

Passiepsalmen

Historie van het lijden en sterven van onze heer Jezus Christus. Oorspronkelijke tekst van de IJslander Hallgrímur Pétursson anno 1659. Vormgeving: volgens de uitgave Hallgrímskirkja,

Read More »
Tsjits Feanstra, neierhân, samle fersen

Neierhân

dichtbondel/samle fersen Mei in ynlieding fan Tineke Steenmeijer-Wielenga en in taljochting, boarneopjefte en bibliografy fan Goasse D. Brouwer. Twatalich, Frysk en Nederlânsk wurk Resinsjes (fragminten)

Read More »
Tiny Mulder, Bitterswiet

Bitterswiet

poëzij/samle fersen Tineke Steenmeijer-Wielenga, konservatrise fan it FLMD, skreau in wiidweidige ynlieding en de besoarging wie yn hannen fan Goasse Brouwer. De bondel, mei 880

Read More »
Omwrotters, 111 aforismen, Gys Miedema

Omwrotters

‘Der omhinne draaie, jout mear sicht op ‘e saak.’, seit Gys Miedema, aforist te Ljouwert. Hjir hat er foar de twadde kear 111 aforismen byinoar

Read More »
Gys Miedema, Thermiek, aforismen

Thermiek

Hoe men de aforismen van Gys Miedema (Deinum, 1951) ook zou willen beoordelen, hij is zeker geen zondagsaforist: het aforisme is voor hem dé uitdrukkingsvorm

Read More »
Gys Miedema, Dijkschaap, aforismen

Dijkschaap

Achteraf Met Dijkschaap hebt u een uitzonderlijk boekje in handen gekregen. Uitzonderlijk in dubbele zin. Allereerst omdat het één van de weinige bundels is die

Read More »
Twintig jaar na dato, strijd om vrede, in negen portretten

Twintig jaar na dato

Op verzoek van Inter Kerkelijk Vredesberaad-Fryslân werden kleurrijke mensen geinterviewd door Alied van der Meer, nieuwsgierig naar hun politieke, maatschappelijke en religieuze denken en handelen;

Read More »
Pauwehôf, roman, Aggie van der Meer

Pauwehôf

roman Omslachtekst Yn de Pauwehôf wurdt út en troch referearre oan de troch Albin Biblom gearstalde ‘The Journals of Jacob Mandeville’. De Pauwehôf is in

Read More »
Oerfeart, histoarise famyljeroman, Aggie van der Meer

Oerfeart

histoarise famyljeroman Omslachtekst Yn de histoarise roman ‘Oerfeart’ fiert Aggie van der Meer petearen mei har joadse foarfaar en har Dütse beppe. Dêrfoar hellet se

Read More »
Dijklichamen, Dyklichems, gedichten Rienk Kruiderink

Dijklichamen – Dyklichems

Tweetalige dichtbundel Een aantal gedichten verscheen eerder in de bundel Zitplaats voor een getimmerde ruimte (Bakker & Veltman, Meppel 1997); het betreft: Temenos, Savoy Ballroom, Waaruit

Read More »
Douwe Hermans Kiestra, Skielk beart de hjerst, blomlêzing, gearstalling en ynlieding Abe de Vries

Skielk beart de hjerst

blomlêzing mei cd Blomlêzing út it wurk fan Douwe Hermans Kiestra mei in ynlieding fan Abe de Vries en in cd mei in fraachpetear dat de Ynteruniversitêre

Read More »
Italiaanske ferhalen, oerset út it Italiaansk, Alpita de Jong, Ûnder de minsken

Under de minsken

Omslachtekst It famke strûpte yn sân hasten oare klean oan, treau de poeierdoaze, in bûsdoekje en it briefke fan fyftich (‘causi tanti mali’) yn har

Read More »
Klaas Jansma, Hoop doet leven, verteld door Pieter Brouwer

Hoop doet leven

Omslachtekst Pieter Brouwer, schipper van De Wilgen. Een schipperskind had geen jeugd. Op tienjarige leeftijd stond Pieter Lammerts Brouwer uit Kootstertille al in het volle

Read More »

Losse hannen

Roman Omslachtekst Yn dizze roman spilet Tessa de haadrol; in famke – midden yn ’e pubertiid – dat har paad siket troch de wrâld fan

Read More »

De floeibere bân

dichtbondel (debút) mei kommentaar per fers fan ‘e dichter Omslachtekst Yn De floeibere bân wurdt de poëzy foar de feroaring net sjoen as in medium

Read More »

Tersk

dichtbondel Tersk is de debútbondel fan Hein Jaap Hilarides. Guon fan dizze fersen waarden earder publisearre yn ’e literêre tydskriften Hjir en Trotwaer. Resinsjes (fragminten) Sa

Read More »
Tsjêbbe Hettinga, 8 Gedichte/gedichten

8 Gedichte / 8 Gedichten

dichtbondel û.o. Frjemde kusten neist de Fryske tekst in Dútske oersetting fan Babs Gezelle Meerburg en Ronald Noppers mei in ynlieding fan Bouke Oldenhof twatalich,

Read More »

Sloppe Opels

ferhaleroman debút Yn dizze ferhaleroman fytst Sipke Blom hurd troch fulkanyske oarden: de Greidhoeke, de Golden Raand fan Grinslân, de Drintse heide, Praach, New York.

Read More »

It Poadiumbeest

roman Omslachtekst Yn It Poadiumbeest wurdt earst it ûntstean en deablieden fan in popgroep út Fryslân yn de jierren ’60 en ’70 beskreaun. De ûntdekkingstocht

Read More »

Om utens thús

fersen Omslachtekst Ik draach noch strikken lûden skaden láns de muorren lâns de diken einliks it hûs beppe yn har stoel de tee op’t ljochtsje

Read More »

Freugde fan de wrâld

Bondel mei cd De lieten fan Gysbert Japiks op ‘e âlde wizen foar sjongstim, meldij- en akkoardynstruminten yn bewurking fan Bernard Smilde. Voorwoord door Bernard

Read More »

Hege flecht

fersen De mânske sammelbondel befettet mear as twahûndert fersen, ûntstien yn ’e jierren 1989 o/m 2008. De bondel lit in breed skala oangeande tematyk sjen:

Read More »

Frou Ule

Yn ‘e dichtbondel Frou ûle steane fersen dy’t earder opnommen west ha yn ‘e tydskriften Hjir, Trotwaer en Frysk en Frij, mar ek nij wurk. Sintrale tema’s

Read More »

Zegen op zegen

verzen Gedicht op de omslag Knop De knop aan de kastanjeboom nog glinsterend van dauw is morgen, door de zon gerijpt een open hand naar

Read More »

Blide oeren

hûndert fersen Omslachtekst Soms bid ik wol mei iepen eagen, der is safolle moais te sjen, dat God ús jout, de kleare sinne, it frisse

Read More »

Ik wol dy wizer ha

dichtbondel Resinsjes (fragminten) /…/ Dichter Jan Dotinga tsjinnet út himsels wei ta hearen: de literatuer en it leauwe. /…/ Dûmny en dichter is ek net

Read More »

De beam fan belofte

Omslachtekst Wurkleazens, earmoed en strideraasje yn tsjerke! Reden genôch foar hûnderten Friezen yn ‘e midden fan de 19de ieu om fol betrouwen en hoop ôf

Read More »

Béatrys

herdichting fan ‘e midsieuske Marialeginde Omslachtekst Béatrys – de midsieuske Marialeginde skreaun troch in ûnbekend auteur te Antwerpen om 1345 hinne – jildt as ien

Read More »

Karel en Elegast

herdichting fan ‘e midsieuske ridderroman Karel ende Elegast Omslachtekst De earste tekst fan ‘e bekendste midsieuske ridderroman, Karel ende Elegast, is fan om 1200 hinne;

Read More »

Mei-Maaie

neist de oarspronklike tekst fan Herman Gorter in herdichting fan de Mei yn it moderne Frysk Omslachtekst De Mei fan Herman Gorter jildt as ien fan

Read More »

Fersen fan minne

strofyske gedichten fan Hadewych mei in parallelle herdichting yn it hjoeddeiske Frysk troch Klaas Bruinsma Resinsjes (fragminten) /…/ It ferget geduld, mar yn de 45

Read More »

Meande wurden

‘Meande wurden’ is de namme fan in gearwurkingsprojekt fan dichter Pim Rodenboog en skilder Doet Boersma. It bestiet út in boek en in útstalling. It

Read More »

Dûbel tij

Tekst: Tsjits Peanstra en Jelle Bangma Yllustraasje omslach: Tsjits Jonkman, Raerd (B.) Gedichten op de omslach PROLOOCH Se lit gedichten dûnsje út har hân, se

Read More »

SMS in fers

Resinsjes (fragminten) In bondel gedichten foar de leeftyd 10-14, dy’t yn 2005 it ljocht seach by Frysk en Frij en dy’t in bytsje tusken de

Read More »

Fan al den dei

Omslachtekst De populariteit fan it wurk fan Froukje Annema-Noordenbos (Easternijtsjerk 1941 – De Rottefalle 1998) leit him yn de werkenberens fan ‘e dingen fan al

Read More »

In nacht yn de Andes

Omslachtekst G. Willem Abma (Folsgeare 1942) makke namme as romansier en dichter. Dizze earste bondel koarte ferhalen fan syn hân konfrontearret de lêzer mei de

Read More »

De mafiaman

Omslachtekst G. Willem Abma (Folsgeare 1942) makke namme as romansier en dichter. Yn dizze psycho-thriller nimt er de lêzer mei nei de ûntheisterjende wrâld fan

Read More »

Te fûnling

Resinsjes (fragminten) Dúdlikernôch, it fersewurk fan Daniël Daen/Willem Abma fertsjinnet in djipper omtinken oangeande de obsesjonele efter- en ûndergrûnen, lykas dat yn Hollân sa faken

Read More »

In Ierse nimf

Roman De leafde foar de literatuer yn it algemien en dy foar poëzij yn it bysûnder foarmet in wichtich thema fan In Ierse Nimf. Yn

Read More »

Bhagavad Gita

De Bhagavad Gita is een onderdeel van het omvangrijke epische gedicht de Mahabharata, geschreven door de wijze Vyasadeva en vertaald door Eric Hoekstra in zowel

Read More »

De Wuttelhaven del

2010 De Wuttelhaven del. Roman. Friese Pers Boekerij. Syn kollega-dosinten fine Sal en Tamar, dy’t yn in kastiel yn de Slotmakersstrjitte wenje, mar lestich en

Read More »

Pitertuerlikens

Omslachtekst Healwei de jierren njoggentich waard Piter Wilkens troch Anton van der Wal en Pieter Banga frege om kollumkes te meitsjen en foar te lêzen

Read More »

De moanne laket

omslachtekst Stimmen wâljend sulver flústert sâlte stimmen fan it waad by’t wekker wurden wit ik: ‘t is noch lang net oer Resinsjes (fragminten) Min is

Read More »

Gystbert Japiks Trilogy

Yn dizze Gysbert Japiks-trilogy binne trije earder ferskynde romans byinoar brocht, te witten: Mjitter fan ús jierren, Bewarje myn namme en De dei is ferrûn. Oer Mjitter fan ús jierren:

Read More »

Rezineknyn

Omslachtekst Wy sette de nijbou troch en falle by it Wettergebou de paralleldyk op. De sinne stiet der moai by en mei in flinke gong

Read More »
Tine en ik, novelle, Hylkje Goïnga

Tine en ik

Dizze koarte novelle – in bewurking fan ‘e kursyfkes dy’t fan juny 1996 oant july 1997 yn it blêd Frysk en Frij ferskynden – is

Read More »

Troades

neist de oarspronklike Latynske tekst fan dizze trageedzje (1ste ieu) in oersetting yn it moderne Frysk mei in ynlieding, noaten, bibliografy en kaarten fan ‘e

Read More »
Spjeldepripkes, aforismen, Gys Miedema

Spjeldepripkes

‘As in wurd my meinimt, bin ik net mear te hâlden’, seit Gys Miedema, aforist te Ljouwert. Hjir hat er 111 aforismen byinoar stutsen. Pittige

Read More »