Soepboer, Albertina

(© Foto: Argyf Frysk en Frij)

Albertina Soepboer (Holwert, 1969) studearre Spaansk en is sjoernaliste en resinsinte yn Grins.
(By de foto: Albertina Soepboer by in boekepresintaasje fan Utjouwerij Frysk en Frij yn ’e Prinsentún te Ljouwert, 17 augustus)

Mear ynformaasje oer de skriuwster:
www.albertinasoepboer.nl