Leest van der, Reinder

DSC_0196

Byldzjend dichter en skriuwend keunstner Reinder R. van der Leest waard yn 2013 80.
Yn 2016 en 2017 komt syn Dynte en Nier-rige út: acht speurdersromans.
De earste twa dielen Komme dy kepers? en Boef fan Rys waarden presinteard op 20 maaie 2016 yn it Koepelteater te Ljouwert.

Skriuwers yn byld: R.R van der Leest
Wikipedia
Sirkwy

Websiteposter

 

TSJERKEPAAD Blessum - Utstalling Leest (1) TSJERKEPAAD Blessum - Utstalling Leest (23)
TSJERKEPAAD Blessum - Utstalling Leest (16) TSJERKEPAAD Blessum - Utstalling Leest (5)