PRESINTAASJE
HEWWY DÁT

Op sneon 21 maaie 2022 wurdt de bondel
Hewwy dát

presinteard
poëzy fan Tsjisse Hettema (1955-2021)
filtwurk fan Aafje Bouwer

Programmaûnderdielen:
Wolkom troch Welmoed Hettema

Wurdsje fan Aafje Bouwer

Foardracht út Tsjisse syn fersen
  Edwin de Groot, Geartrude Hettema, Arjan Hut,
  Sipke de Schiffart, Syds Wiersma

Muzyk
  Goed MISS
Siepie de Boer, Ger Bijzitter, Chris Pattiopon,
    Irene Visser, Marijke Vroom
Yellow Hammer
Cora Dijk, Laurens Huizenga,
Rudi Kaldenberg, Cora Straatman

Fersen en filtwurk
Utstalling gedichten fan Tsjisse Hettema
 mei filtwurk fan Aafje Bouwer

Hettema-histoary
Yn ’e midsiuske kelder skiednis fan Hettema

Plak: Stedhûs Frjentsjer, Riedhúsplein 1
Datum: 21 maaie 2022
Tiid:
11.00 ynrinnerij
11.30-12.15 programma
12.15-14.00 praterij en útpraterij.

Opjaan:
foar 14 maaie o.s.
by Utjouwerij Frysk en Frij
post@frysk-en-frij.nl – 058-212 00 35

Iten en drinken út ’e folop
Tagong fergees
Fol is fol