R.R. van der Leest

De skilder en syn doeken

+ lichte gedichten

Bondel mei poëzy en  byldzjende keunst by gelegeheid fan Reinder R. van der Leest syn 80ste jierdei,  juny 2013.