Boekenkast Frysk en Frij

Utjouwerij Frysk en Frij

Frij en kosteleas advys foar auteurs en fertalers. Yngeande redaksjonele begelieding.

Om te besjen

Rixt van der Kooij

Heine-projekt

Dichtersleafde,Heine-oersettingen fan Schurerop muzyk fan Rixt van der Kooij Frysk en Frij fiert mei stipe fan ’e Provinsje Fryslân in Heine-projekt út. Rixt van der

Lês fierder »

Nijste útjeftes