Frij en kosteleas advys foar auteurs en fertalers. Yngeande redaksjonele begelieding.
 
                       

Nijs

Yn 2021 ferskine by Frysk en Frij twa nije dichtbondels:

- fan Tsjisse Hettema (Bitgum, 16 july 1955 - Frjentsjer, 25 july 2021): Hewwy dát
- fan Peter Popma: Losse mominten

 

Tsjisse Hettema ta oantinken

 

DAT DIT DAN KIN
Dit leaf beding dat is der no net mear
dêr kin gjin Bitgumer tsjinoan regeare
at ik dan net onwennich wie
o leave Heare
dan binne Jo it wol
- wy meitsje der mar wer in moaie dei fan
en priuwe altegader boppedat
dat wat ús ierde no ferskaffe kin
yn ditte deagewin
evensagoed sa klear as rjappelskea.

OERLADEN DIT EN DAT
Ferplichte bin ik ta it stil gebed
by dit oansette miel net nee
want Tsjisse is der net
ik kôgje alle kweekte setters troch dat wol
- wy geane doarmjend oer dit stee
gjin wurd ferlet
want yn dyn dagen binne wy.

DAT IVIGE GOEDKEAPE GRAPKE
Hoe soe ik dan in fleuriger gesang útstjitte
ta dizze himel fan it deagewisse
- wat sil ik misse
dat is dan dit
en dat is Tsjisse.

EN BOPPE-AL DAN DAT
Do hast it sein
sa net, dy oargelwurden binne yn dyn mûle lein
- ik weet ook wel getrouwe Heer,
dat Gij hebt overwonnen -
do lakest no alwer
dêrom
wy witte dat
dat wy in-oar bestean
hoe tichteby is dat
no Tsjisse?

 

Goasse Brouwer

 

Losse mominten

Dichtbondel mei 29 nije fersen fan Peter Popma
+ byldzjend wurk yn klaai

 

Op kommende wei:

 

Ferrin

Dichtbondel - Frysk en Nederlânsk - fan Albertina Soepboer

Nijste útjefte

Klik op de plaatsjes foar fierder lêzen.
1 4

€ 20,00

 

Black Lives Matter

Swarte libbens binne belangryk - it moast der ek noch bykomme!
Nasjonalisme-chauvinisme-diskriminaasje-slavernij. Is sok kwea net út te rûgjen? Nasjonalisme misbrûkt nasjonaliteit, dat wêzentlik behearre kin ta immen syn yndividuele identiteit; teminsten, at je der sels in sin by ha en der sin oan ha.

 

GJIN FRJEMDLING MEAR
Lês fierder

 

 


  GENEALOGY

  sjoch Erfgoed Fundaasje