Frij en kosteleas advys foar auteurs en fertalers. Yngeande redaksjonele begelieding.
 
                            

Nijs

Yn 2021 ferskine by Frysk en Frij twa nije dichtbondels:

- fan Tsjisse Hettema (Bitgum, 16 july 1955 - Frjentsjer, 25 july 2021): Hewwy dát
- fan Peter Popma: Losse mominten

 

 

Losse mominten

Dichtbondel mei 29 nije fersen fan Peter Popma
+ byldzjend wurk yn klaai

 

Op kommende wei:

 

Ferrin

Dichtbondel - Frysk en Nederlânsk - fan Albertina Soepboer

Nijste útjefte

Klik op de plaatsjes foar fierder lêzen.
1 4

€ 20,00

 

Black Lives Matter

Swarte libbens binne belangryk - it moast der ek noch bykomme!
Nasjonalisme-chauvinisme-diskriminaasje-slavernij. Is sok kwea net út te rûgjen? Nasjonalisme misbrûkt nasjonaliteit, dat wêzentlik behearre kin ta immen syn yndividuele identiteit; teminsten, at je der sels in sin by ha en der sin oan ha.

 

GJIN FRJEMDLING MEAR
Lês fierder

 

 


  GENEALOGY

  sjoch Erfgoed Fundaasje