Boekenkast Frysk en Frij

Utjouwerij Frysk en Frij

Frij en kosteleas advys foar auteurs en fertalers. Yngeande redaksjonele begelieding.

Om te besjen

THE ARTIFICIAL POTATO?

The Erfgoed Fundaasje-Frysk en Frij publishing house organizes a historical intercultural multi language project about the history of the potato and the cultural place of this
tuber.

Lês fierder »

Nijste útjeftes

De Sneinen – De Zondagen

Meer van der, Aggie