Boekenkast Frysk en Frij

Utjouwerij Frysk en Frij

Frij en kosteleas advys foar auteurs en fertalers. Yngeande redaksjonele begelieding.

Om te besjen

Golf fan Onrust

NIJSTE ÚTJEFTE

Fan Simy Sevenster kaam fan ’t simmer har tolfde Iepenloftspul út: Golf fan Onrust. Dat waard opfierd yn ’e Westhoek fan St.-Jabik yn ferknipte foarm.

Lês fierder »
Rixt van der Kooij

Heine-projekt

Dichtersleafde,Heine-oersettingen fan Schurerop muzyk fan Rixt van der Kooij Frysk en Frij fiert mei stipe fan ’e Provinsje Fryslân in Heine-projekt út. Rixt van der

Lês fierder »

Nijste útjeftes

Sevenster, Simy