Boekenkast Frysk en Frij

Utjouwerij Frysk en Frij

Frij en kosteleas advys foar auteurs en fertalers. Yngeande redaksjonele begelieding.

Om te besjen

FRIJE TAALNOARM

By it nije poëzyprojekt oer de Ierdappel – of ierappel, irpel, jirpel, rejappel, rjappel en hokke fariant dan ek – komt fansels altemets it ûnderwerp

Lês fierder »

Nijste útjeftes

De Sneinen – De Zondagen

Meer van der, Aggie